odejście dwóch dużych naczyń z jednej komory, VSD, ASD, zwężenie LVOT, zwężona tętnica płucna, niedomykalność zastawek, autyzm

autyzm dziecięcy

krytyczna wada serca: Tetratologia Fallota, zwężone tętnice płucne

autyzm dziecięcy

krytyczna wada serca, mutacja genetyczna, częściowy rozszczep trzonu kręgosłupa

Malformacja naczyniowa, zespół Sturge’a-Webera, wady mózgu, wada budowy krtani

autyzm wczesnodziecięcy, padaczka, torbiel pajęczynówki, celiakię, stopy końskie oraz niepełnosprawność intelektualna

złożona wada serca

Tetralogia Fallota, przegroda wewnątrzdwunastnicza, trzustka obrączkowata, niedokonany zwrot jelit, zespół Williamsa

Wrodzona wada serca – dwuujściowa prawa komora, malpozja dużych pni tętniczych, hypoplazja zastawki i pnia płucnego, niekonfluentne tętnice płucne, ubytek przegrody międzykomorowej, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej